akon2.00βのよっぱらいの戯言

色しょく是食、食しょく是色

Mbyteとmbyte

GKS的に
1Mbyteは1024Kbyteであり、
1mbyteは1000kbyteだと思うんだ。